Preskoči na vsebino


Molitev za PRIPOROČENE RAJNE: - xlsx tabela

 

pokojni iz družine Javornik
Tončka Vozlič
brata  Jožko in Franc  
   
pok. iz druž.  Nučič
pok. iz druž.  Potokar
Marija - Ana Nučič
   
rajni Urbančičevi
rajni Ribičevi
   
rajni Boh in Lužar
   
Vid Zupančič
Amalija in Alojzij  Kristan
Frančiška  Rus
   
starši Novak
Angela Janežič
Franc Novak
   
Anton Gramc
pok. iz družine Gramc in Pangerčič
   
Anica Kastelic
   
st.  Grabljevec
st.  Miklavčič
Matija Miklavčič
Jožefa Lampret
   
Branko Koželj
   
pok. iz druž.  Kastelic
pok. iz druž.  Ahlin
pok. iz druž.  Garbas
pok. iz druž.  Novljan
pok. iz druž.  Stajnko
   
   
starši in sinovi Garbas
pok. iz druž.  Novljan
pok. iz druž.  Ahlin
starši Stajnko in Andreja
starši Perko
   
Alojzija, Jože in Marija Tomšič
Majda Cimerman
Ivanka in Franc Korbar
pok. iz druž.  Klemenc
   
Franc Krevs
Emil Hojč
   
starši Tomšič, Mihalič in Novak
Ivica Grandovec
   
Milan in Rozalija Sever
   
st., sestri in bratje Ljubič
starši Radež
pok. iz druž.  Lopatič
starši Ignac in Jožica Petrovič
Rok Ljubič
za duše v vicah  
   
Franc Koprivc
pok. iz druž.  Miha Adamiča
          starši    Rejec
Marko Janežič
Antonija in Anica Gorše
starši Bevc in Janežič
   
Anica in Feliks Urbančič
Fani in Ciril Kralj
Kristina Lampelj
   
Ignacij in Jožefa Štangar
pok. iz druž.  Gačnik
   
Franc Vidic
Lojze Možina
pok. iz druž.  Vidic
pok. iz druž.  Boh
pok. iz druž.  Lužar
   
Ivan  Ahlin, mlajši
Hrenovi iz Zagorice
pok. Ahlinovi (Grosuplje)
Marija Ahec
Milka Mehle
   
Alojzij Furlan
pok. iz druž.  Trontelj - Bičje
pok. iz druž.  Furlan - Bičje
Marija in Anton Ahčin
za vse sorodn., st. starše, krstne in birmanske botre
   
pok. iz druž.  Konjedic
pok. iz druž.  Brankovič
Bojan Erhartič
   
Pepca in Franc in  Rus
Frančiška Rus
   
Anton Ahčin
Marija Ahčin
   
pok. iz druž.  Flajnik
pok. iz druž.  Banovec
pok. iz druž.  Švalj
   
Kristina Hojnik
starši Golf
Toni Majda
   
Frančiška Knez
pok. iz druž.  Pangerc
   
Alojz  Perme
Marija in Rudolf Gruden
Ana in Marija Ahec
   
Ivica in starši Hren
pok. iz druž.  Palčar in Kadunc
Marija in Franc Balažic
za duše v vicah  
   
Karol in Karolina Pirnat
Jože in st.  Potrpin
Karolina Boh
Neža Kokalj
   
Jožefa in Alojz  Šeme
pok. iz druž.  Šparovec
Jožefa in Alojz  Čakš
Marija in Martin Čakš
Rezka in Miha Macedoni
   
pok. iz druž.  Kavšek in Tušek
Radica Malneršič
Marija in Martin Ruparčič
   
Anton  Zajec
Julija Maver
Karolina Ognjenovič
Miha in Vinko Omahen
   
st. Frančiška in Anton Omahen
pok. iz druž.  Trontelj, Omahen in Bavdek
   
Jože  Zupančič
starši Oblak in Zupančič
starši Debeljak
pok. iz druž.  Oblak, Zupančič in Debeljak
   
Janez, Jože in st. Podržaj
Franc Krivec
Janez Rigler
duše v vicah  
   
starši Zaviršek
brat Jože
bratranci in sestrična,  strici in tete Zaviršek
pok. iz druž.  Godec in Zaviršek
starši Brodnik
Alojzija Dolinšek
pok. iz druž.  Brodnik in Dolinšek
duše v vicah  
   
pok. iz druž.  Adamlje in Lavrih
Francka in Franc Perko
Stane  Adamlje
pok. iz druž.  Kladnik
   
Anton Gašperšič
Franc Krašovec
Lojzka Peklaj
Marija Kerin
Urška Pišek
Amgela Krašovec
   
Anka in Franc Hočevar
Ana  Levstik
Lojze in Malči Kastelic
   
Urška in Anton  Gris
Stane, Tone in Danica Gris
   
Janez in starši Skubic
starši Bavdek
   
Alojz in Lojze Ahlin
Rozi in vsi pokojni Ahlin
   
starši Žagar in Zupančič
   
starši Žagar
pok. iz druž.  Žitnik
   
starši Rudolf
Tina in Robi Paragi
starši in Janez Gorše
   
Frančiška in Stanislav Repar
   
pok. iz druž.  Lenarčič in Zalar
starši Hribar
   
pok. iz druž.  Vidmar in Glavič
   
pok. iz druž.  Žgajnar
Jože in Marija Žužek
   
starši Janežič in Erjavec
Francka Kozlevčar
Marija Mehle
   
Ivana in Karel Ahlin
Ciril in Angela Štrus
France in Ana  Matjažič
Jože Logar
   
Jožefa in Anton  Potokar
Franc Potokar
Franc Gerzina
Elizabeta Uršič
Zlata in Zlatka Novak
   
Alojzija in Jože Bavdek
   
Jože in Janez Bevc
starši Komat
   
Drago in Jožica  Ratko
pok. iz druž.  Anžlovar in Čož
   
pok. iz druž.  Sivec, Goršič in Troha
Jože  Senčar
   
Marija Kozlevčar
   
Viktorija in starši Škulj
Jožefa in Alojz Šeme
Vinko in starši Šuštar
   
pok. iz druž.  Rudolf in Zupančič
Frančiška Zupančič
   
Marjan, Mara in Ana Marić
Adam, Franjo in Kata Marić
   
starši Škof in Molan
pok. iz druž.  Gradišek
   
starši ter Anton, Alojz Ivanka in sorodn. Trontelj
starši, Stane in sorodn. Rebolj
   
Iva  Habjan
Marija in Martin Predalič
   
Joži Burger
              starši Rejec
pok. iz druž.  Devčič
pok. brat in sestre Letoja
   
Stane in Marija Adamič
pok. iz druž.  Adamič, Savšek, Cajhen
  Prijatelj, Beleta in Gruden
za duše v vicah  
   
Filip in Marija  Božnar
pok. iz druž.  Božnar in Oblak
za žrtve vojnega in povojnega nasilja
   
Jože in Marija Zaviršek
pok. iz druž.  Zaviršek Godec in Jamnik
za vse pok. iz vasi Brezje   
pok. iz druž.  Božnar
   
st. brata in pok sorodniki Verbič
   
pok. iz druž.  Adamič, Šuklje, Šinkovec
Zakonca Ana in Jožef Samsa
Janez  Smolič
Tončka Ciber
   
Mirko Koletnik
Janez in Rozalija Brodnik
pok. iz druž.  Brodnik in Koletnik
   
Jože Zupančič
pok. iz druž.  Zupančič
starši Habjan
Andrejn in sorodniki Habjan
   
starši Adamič, Miklič Kocman in Skubic
Alojzija Zalar
   
Anton Garbas
starši Križman
pok. iz druž.  Ahlin
Darja Strnad
   
Vinko in starši Šuštar
Viktor Škulj
starši Šimc
   
pok. iz druž.  Potokar, Bučar in Strah
   
Framc Mohar
Frenk Bartol
Franci Mohar
   
Ivanka Leban
Franc Zaletelj
   
Frančišek  Trontelj
starši Jager
starši Trontelj
   
starši Potokar
Damjana in pok iz druž. Lipič
vse pok. sorodnike  
   
pok. iz druž.  Gumzej, Perko in Muhič
   
starši Urbančič in Zupanc
brat Janez
pok. iz druž.  Garbas in Vovk
   
starši Jože in Marija Zaviršek
st. starši in sorodniki  Trontelj in Zaviršek
pok. znanci in prijatelji, duhovniki
Duše v vicah  
   
Alojz  Perme
   
Leopold in Marija Müller
Katica  Weiss
Štefka in Jurij  Narat
   
Anica Kastelic
   
pok. iz druž.  Škerlj, Kastelic in Zupančič
   
Ljubo Lavrič , st.
Ljubo Lavrič , ml.
   
pok. iz druž.  Hotko, Gruden, Svetek, Štrlekar in Bartol
   
pok. iz druž.  Rome
starši Franc in Alojzija  Potokar
pok. iz druž.  Garvas
   
Ivana, Ana in Janez Ahlin
Ana  Strmole
Jože Dežman
   
Jože in Marija  Markovič
   
Vida in Milan Gale
   
Jožefa Mencin
starši Žmuc
   
Alojzij Možina
Angela in Ivan Pirc
   
pok. iz druž.  Ahlin in Ahec
Milka Mehle
Ante Zaviršek
pok. iz druž.  Kramar - Ogrinčevi
Kristina Demšar
Janja Vrhunc
   
Štefan Fortuna
pok. iz druž.  Fajdiga in Fortuna
   
starši Rozman in Jagodic
Tone Rozman
   
Janez in pokojni Hribarjevi
starši Štrubelj
   
Lojze Rački
starša Ela in Anton Janežič
Olga Glinšek
   
Jože  in Jožef Švigelj
   
pokojni Božičevi in Udamovi
   
pok. iz druž.  Ložar, Predih in Kuharič
   
Rok Rajakovič
   
Janez in Ivanka Malovrh
sorodniki  Malovrh in Pustovrh
Aleš  Medved
starši Bizjak
   
pok. iz druž.  Poljšak in Strajnar
pok. iz druž.  Kandare in Strajnar
   
Alojzij in Marija Štrlekar
starši Praprotnik
   
Marija Mehle in pok. Špiževi
   
pok. iz druž.  Kralj in Lavrih
Frančiška Hribar
Vili Mišič
   
starši Katarina in Vincencij Lukan ter bratje
starši Marija in Janez Rigler ter bratje in sestra
   
Štefka Kastelic
   
Anton in Marija Jeršin
pokojni Jeršinovi  in Virantovi
   
pok. iz druž.  Kadunc, Kušar in Urbančič
   
starši Mahovlič, Šimečak, Golubič in Peričak
   
starši Strmole in Zorc bratje in bratranec Franci
   
Marija Javornik
Frančiška in Janez Javornik
Marija in Pavel Adamič
pokojni Francetovi  
Janez Gale
duše v vicah  
   
Marija  Javornik
Marija in Jože  Zaviršek
starši Zaviršek
starši Trontelj
duše v vicah  
   
Franc Trontelj
pok. iz druž.  Tešar
pok. iz druž.  Trontelj
pok. iz druž.  Čepar
   
Martina Boh
pokojni Novakovi in Bohovi
   
Ivanka Prelc
pokojni Prelčevi in Seliškarjevi
Ivan  Novljan
Peter Trontelj
Veronika in Leopold Kadunc
Ana in Stane  Glač
Branko Rebozov
vsi pokojni predniki  
   
Pokojni Drobničevi,  Nageljnovi, Pleskovčevi 
vsi pokojni predniki  

 

 
Print Friendly and PDF