Preskoči na vsebino


Verouk - malo drugače!!! - Vas zanima? Poglejte, preberite, predlagajte, sodelujte....

VPISNICA K VEROUKU (K ŽUPNIJSKI KATEHEZI)  - LIPOGLAV

Spodaj podpisani oče/mati/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem,
da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.

Župnija: _LIPOGLAV _____   Razred _______

Ime in priimek otroka: __________________________________

Datum rojstva: ___________________Kraj  rojstva: _________________

Datum krsta: ___________________Župnija  krsta: ___________________
Naslov: ________________________________________________________
Ime in priimek:    oče:______________________________________________

 mati ali skrbnik: _____________________________________

E-pošta staršev ali skrbnikov: _________________________________________________

Telefon staršev ali skrbnikov: _________________________________________________

Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika.

Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njim:

_________________________________________________________

Zagotavljamo, da bo Župnija Lipoglav zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijski katehezi ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica.

Seznanjen sem s prošnjo za prispevek (ca 10 EUR) za župnijsko katehezo – za celotno šolsko leto: knjiga, delovni in bogoslužni zvezek z nalepkami za vse nedelje in cerkvene praznikev pa v višini 25 EUR.
Kdor ne potrebuje knjige (od 4. – 9. razreda) pa je celoten prispevek 18 EUR.
(Priporočamo, da to poravnajo botri otrok – in jim tako pokažejo, da želijo pomagat pri njihovi verski vzgoji…)
Prispevek za katehezo bom v celoti poravnal ob vpisu.

Prispevek za katehezo bom poravnal v dveh obrokih:

    1. obrok ______ ob vpisu;            2. obrok _______ (do 28. 2. 2019).

Prosim za oprostitev(delnega oz. celotnega) plačila za katehezo zaradi:

___________________________________________

S podpisom dovoljujem obdelavo osebnih podatkov in fotografij za arhiv Župnije Grosuplje  in objavo na spletnih straneh ter v tiskanih medijih Katoliške Cerkve v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti.

Kraj in datum:   Lipoglav, __________________

Podpis očeta/matere ali skrbnika: ______________________

Vpisnico za vsakega otroka posebej - lahko izpolnite doma!

Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen.

Verouk je le en del verske vzgoje.  Še bolj pomembno je versko življenje doma  (zgled staršev, družinska molitev, praznovanja...)
in vključenost v župnijo (sv. maša, spoved, obhajilo, skupine...).

PRAVILA

  1. obisk verouka. Potrebna je vsaj  75-odstotna udeležba.
  2. Za odsotnost od veroučnih ur je treba prinesti podpisano opravičilo. Starši lahko tudi ustno opravičijo izostanek (opravičila po SMS-u ali e-pošti ne sprejemamo). V primeru odsotnosti se je potrebno  pozanimati in nalogo narediti.
  3. . Brezbrižno zamujanje pomeni neopravičena ura.
  4. Pri veroučnih urah: imeti delovni in bogoslužni zvezek, učbenik in pisalo!
  5. Narejene naloge in urejen bogoslužni zvezek. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete, kje ste bili pri sv. maši in se podpišete.
  6. Med veroučno uro se ne uporablja mobilnega telefona, se ne je,  ne pije, ne žveči.
  7. V primeru neopravljanja nalog, odsotnosti pri verouku ali sv. mašah ter motenja reda pri verouku katehet obvesti starše.
  8. Udeležba na sestankih naj bo za starše samoumevna.
  9. Starši ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti.
  10. V primeru kakršnekoli nejasnosti se starši pogovorite s katehetom in (ali) z župnikom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom.

Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.
Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši,
da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.


Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  

Otroke vabimo, da se vključijo v  pevski zbor, k ministrantom, v molitveno skupino, bralcem prošenj pri sv. maši…




Print Friendly and PDF