Sp. Slivnica - Sv. Peter in Pavel Podružnica cerkev na Sp. Slivnici je prvič omenjena leta 1526; pod levim oknom prezbiterija je letnica 1538, nad vhodnimi vrati je letnica 1675 (leto prenovitve), ladja pa je obokana okoli 1720. Najstarej&scaron;i del cerkve je ladja, kateri je bil okoli 1500 prizidan gotski prezbiterij, pozneje sta bila prizidana &scaron;e zvonik in zakristija. Tako S. Mikuž. Po najnovej&scaron;em mnenju konservatorjev pa je za prvotno cerkev služil prezbiterij, h kateremu je bila pozneje prizidana ladja. Dolžina cerkve je 13,81 metra, &scaron;irina ladje 4,45 metra, &scaron;irina prezbiterija pa 3,7 metra; zvonik z dvema zvonovoma je visok okoli 20 metrov. Cerkev je pravilno orientirana (zahod-vzhod). Zaradi ponovne vzpostavitve gotskega prezbiterija so nekdanji glavni oltar odstranili, kipi z njega pa so postavljeni na stranska oltarja. V levem oltarju je sv. Peter s ključema vsega zemeljskega in nebe&scaron;kega v desnici, levico pa zanosno dviguje v oznanjevanju Božjih in cerkvenih zapovedi. Desno od njega je oznanjevalec evangelija sv. Pavel z mečem, orožjem svoje mučeni&scaron;ke smrti. Poleg obeh zavetnikov cerkve sta sv. Ur&scaron;ula s pu&scaron;čico, zavetnica nevest in zakoncev, in sv. Neža ali Agnes z jagnjetom, znamenjem svojega imena in neveste Božjega jagnjeta. V atiki nad njimi sv. Trojica krona Marijo, vendar se je Sveti Duh nekje izgubil; vidna sta samo Bog Sin s križem in Bog Oče s trikotnikom. Na desnem oltarju ob sliki Smrt sv. Jožefa, naslikal soboslikar (!) Kramar&scaron;ič, stojita za&scaron;čitnika pred kužnimi boleznimi: sv. Rok s psom, ki mu prina&scaron;a v gobcu hlebec kruha &euro;&ldquo; ob strežbi kužnih bolnikov se je svetnik sam okužil, toda ob nebe&scaron;ki hrani, ki mu je nosil angel, ter ob zemeljski hrani, ki mu jo je nosil pes s sosednjega gradu, je ozdravel. Desno je sv. Sebastjan (Bo&scaron;tjan) &euro;&ldquo; mučenec, ki so ga sku&scaron;ali zastrupiti z izstreljenimi pu&scaron;čicami, vendar se je najprej re&scaron;il krute smrti &euro;&ldquo; skrivaj sprožena pu&scaron;čica pa je kot kužna bolezen. V sodobnih časih sta sv. Rok in Sebastjan zavetnika pred aidsom. Lika prvakov apostolov se v cerkvi ponovita &scaron;e dvakrat. Prvič na sklepnikih zvezdastih reber nad prezbiterijem, kjer so: nad oltarjem sv. Peter s ključema in knjigo božjih in cerkvenih zapovedi, ob slavoloku sveti Pavel z mečem, na sklepniku med njima pa dvoglavi orel, grb dežele kranjske. Drugič se upodobitvi apostolov ponovita ob steni kora, kjer sta kipa apostolov sicer brez znamenj, vendar portretirana po istem vzorcu kot na glavnem oltarju. Tja sta pri&scaron;la z oltarja, postavljenega pred vhodom v cerkev. Nekdaj so bili na Sp. Slivnici veliki sejmi in cerkveni shodi, zato so ma&scaron;evali pred cerkvijo. Umetnostno daleč najzanimivej&scaron;i in najbolj&scaron;i je prezbiterij, kjer je 5 konzul z mo&scaron;kimi in ženskimi glavami, nekatere pokrite, druge bradate, 2 s sklenjenimi rokami, 2 s palico v roki. Stene prezbiterija in slavoloka so prekrite s dekorativnimi freskami, odkritimi 1965, ki jih restavratorji že 10 let lu&scaron;čijo izpod ometa: nad vrati zakristije sv. Matej in sv. Janez, evangelista, Mojzes, sv. Marko, v sredini za oltarjem Pokol nedolžnih otročičev in Trpeči Kristus, desno David in lik angela; na slavoločni steni Kristus v nebe&scaron;ki salvi ter liki Poslednje sodbe. Pod levim oknom prezbiterija je zapisana letnica 1536. Avtorjev fresk je po mnenju strokovnjakov več. Žegnanje na Sp. Slivnici je na nedeljo 29. junija ali na temu datumu najbližjo nedeljo.http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/403<![CDATA[Spodnja Slivnica]]>