Krst otroka&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Redno kr&scaron;čevanje otrok do 6. leta starosti je vsako tretjo nedeljo v mesecu med ali po pol enajsti sveti ma&scaron;i (ob 10.30 ali 11.30). Priprava pa v četrtek - pred tretjo nedeljo v mesecu - ob 19. uri (poleti ob 20h). Prijava otrok vsaj en mesec pred krstom. Kaj je potrebno storiti pred slavjem krsta? Do 6. leta starosti se krsti otroke na željo star&scaron;ev. Ko začne otrok hoditi v &scaron;olo, pa je potrebno vsaj dve leti verouka za otroka, potem pa je otrok lahko kr&scaron;čen ( pred prvim sv. obhajilom). Če je otrok večji (pred birmo), se stvari ustrezno prilagodijo; polnoletna oseba pa se vključi v katehumenat za odrasle, ki traja vsaj od jeseni do velike noči. 1. Najpomembnej&scaron;i pogoj je katoli&scaron;ka vera (star&scaron;ev in botrov). To ne pomeni, da se ne da krstiti, če je eden od star&scaron;ev neveren ali druge vere (pravoslavne, protestantske ali celo islamske) ali če sta oba star&scaron;a oddaljena od Cerkve. Pogovoriti se je potrebno z domačim župnikom. 2. Z domačim župnikom (to je župnik kraja, kjer bivamo) se star&scaron;a dogovorita za prvo srečanje; nihče drug ne more tukaj nadome&scaron;čati star&scaron;ev: &nbsp;npr. stara&nbsp; mama ipd. Na srečanje gresta oba star&scaron;a. S seboj neseta rojstni list otroka in družinsko knjižico (tisti, ki ste cerkveno poročeni). 3. Raje prej kot pozneje star&scaron;a izbereta botra ali botro, lahko pa botra in botro. Ne moreta pa biti hkrati dva botra ali dve botri za istega otroka. Pri tem skrbno upo&scaron;tevajte predpise Cerkve glede botrov, ki dobijo potrdilo o sposobnosti za botra oz. boste postavljeni v službo botra &ndash; e. &nbsp; To potrdilo lahko izda samo domači župnik oz župnik, kjer boter hodi k sv. ma&scaron;i in k obhajilu. To potrdilo prineseta vsaj na zadnjem srečanju pred krstom župniku oz. duhovniku, ki pripravlja krst. 4. V dogovoru z domačim župnikom se vključita v skupno pripravo star&scaron;ev in botrov na krst otrok. V tako skupino se vključita star&scaron;a vsaj za prvega in drugega otroka, povabljena sta pa tudi pri naslednjih otrocih. 5. Po končani pripravi se dogovorijo z domačim župnikom za duhovno in organizacijsko pripravo slavja krsta. Krsti se navadno med nedeljsko ma&scaron;o praviloma v župnijski cerkvi domače župnije; le ob ustreznih razlogih se z dovoljenjem domačega župnika krsti tudi drugod. Na to zadnje srečanje obvezno pridejo tudi botri. Če je več družin za krst, krstijo skupaj, saj je to občestveno dejanje. V župniji Grosuplje se kr&scaron;čuje vsako tretjo nedeljo v mesecu in sicer izmenoma: eno nedeljo med sv. ma&scaron;o ob 10.30 naslednji mesec pa po (pol enajsti) sv. ma&scaron;i. Izjemoma se krsti tudi ob drugem času. &nbsp; KAK&Scaron;NEGA BOTRA BOSTE IZBRALI? - Si dober boter ali botra? - Sedem idej za dobro botrstvo Krstni in birmanski botri pomagajo star&scaron;em pri verski vzgoji Verjetno si kr&scaron;čen in si prejel sveto birmo, kar pomeni, da ima&scaron; botre ali botrice; morda pa je tudi tebe že kdo izbral, da to za nekoga postane&scaron;. Veliko je lepih razlogov, zakaj nekdo nekoga izbere za botra, pa naj bodo to star&scaron;i, ki izbirajo za svojega dojenčka, ali odrasel katehumen, ki izbere sam. Povabilo, da postane&scaron; boter, je vedno darilo. Toda ali nam je jasno, kaj to res pomeni? Botri se običajno čutijo zelo poča&scaron;čene, ko jih kdo prosi, da to postanejo, saj gre za izraz globokega zaupanja in naklonjenosti. Vendar je vloga botra včasih nejasna in tako kr&scaron;čenci, birmanci ali njihovi star&scaron;i kdaj od botrov pričakujejo stvari, za katere ti v resnici niso poklicani. Kak&scaron;ne lastnosti naj bi imel boter oziroma botrica in kak&scaron;na je njuna vloga v življenju kr&scaron;čenca ali birmanca? Kak&scaron;en naj bo odnos med botrom in kr&scaron;čencem ali birmancem? Sedem idej o poklicanosti botra 1. - Botrovo življenje je njegov življenjepis Star&scaron;i kr&scaron;čenca ali birmanec botra izberejo predvsem zaradi njegovega načina življenja, zaradi načina, kako živi svojo vero, zaradi njegovega iskrenega truda, da bi živel po načelih evangelija. Botrice in botri so osebe, ki so s svojim življenjem kot luč, ki bo kr&scaron;čencu ali birmancu svetila na njegovi življenjski poti. &nbsp; 2. - Boter daje najbolj&scaron;a darila Botru ali botrici ni treba iskati posebnih in izjemnih daril za Miklavža ali god ali rojstni dan kr&scaron;čenca ali birmanca. Najbolj&scaron;e darilo, ki ga lahko podari, je dar vere. Da svojega kr&scaron;čenca ali birmanca iskreno in pozorno spremlja in skrbi za to, da bosta duhovno življenje in odnos z Jezusom vedno imela osrednje mesto v njegovem življenju. &ldquo;Dragi star&scaron;i, botri, botrice, če želite, da bi bili va&scaron;i sinovi in hčere pravi kristjani, jim pomagajte, da rastejo &lsquo;potopljeni&rsquo; v Svetega Duha, torej v toplino Božje ljubezni in v luč njegove besede. Zato ne pozabite vsak dan klicati in prositi za Svetega Duha.&rdquo; (Papež Franči&scaron;ek, 2015) 3 - Boter ni nadomestni star&scaron; Včasih ljudje mislijo, da boter po morebitni smrti star&scaron;ev postane otrokov skrbnik. Vendar namen botrov ni nadomestno star&scaron;evstvo, ampak kvečjemu to, da star&scaron;em pomagajo in jih spodbujajo, podobno kot to počnejo s svojim kr&scaron;čencem oziroma birmancem. Botri postanejo njihova duhovna družina, v kateri jih družita vera in ljubezen, ne pa zakonska odgovornost za primer, če otroci postanejo sirote. Seveda to ne pomeni, da botru ni treba skrbeti tudi za materialno blaginjo kr&scaron;čenca oziroma birmanca. 4. - Boter deli najbolj&scaron;e, kar ima To najbolj&scaron;e je njegova vera, zato jo mora imeti, jo hraniti in jo gojiti. Botrova odgovornost je, da odgovarja na vpra&scaron;anja in dvome, ki se kr&scaron;čencu oziroma birmancu porajajo v težkih trenutkih njegovega življenja. Ne gre le za dajanje gmotne opore in lepih daril, ampak za posredovanje Božje besede, kr&scaron;čanskega upanja in ljubezni s trdnim in iskrenim zgledom. 5. - Boter je blizu Botrova poklicanost je prav v tem, da spremlja, da je blizu. Zato se priporoča botre iskati v krogu družine, saj je veliko laže ohranjati trdne stike s kr&scaron;čencem oziroma birmancem. Tudi med prijatelji je v redu, vendar naj bo ta prijatelj blizu, da se s kr&scaron;čencem oziroma birmancem ne vidita samo za praznike, ampak da lahko z njim preživi več časa, pozna njegovo osebno in duhovno rast. Žalostno je, ko kdo koga vpra&scaron;a po njegovem krstnem botru in ga ta že leta ni videl. Zato 874. člen kanonskega prava svetuje, naj bosta krstni in birmanski boter ena in ista oseba. 6. - Boter dela, kar govori Pogosto prosijo za potrdilo o birmi ljudje, ki bodo postali botri, a jih v župniji nihče ne pozna in niso nikoli sodelovali v župnijskem življenju. Saj ni potrebno, da so botri najdejavnej&scaron;i členi neke župnije, a je dobro, da gredo radi k ma&scaron;i, da so vključeni v življenje župnije in Cerkve, da lahko svojega kr&scaron;čenca ali birmanca spremijo k ma&scaron;i, mu razložijo zakramente in skupaj z njim živijo vero. 7. - Boter sprejme odgovornost za nedoločen čas Pri krstu se kr&scaron;čencu odprejo nebesa, postane člen Cerkve in Božji otrok, poklican k večnemu življenju. Kdor sprejme, da bo postal boter oziroma botrica, to sprejme za nedoločen čas, kar kaže na ljubezen do kr&scaron;čenca oziroma birmanca in hkrati na služenje Bogu, ko novega kristjana spremlja pri njegovem razvoju in zorenju. Ta odgovornost se torej sprejema za vedno, saj kr&scaron;čeni za vedno ostane Božji otrok. Botrova naloga&nbsp;&ndash; skrb, spremstvo in dajanje ljubezni&nbsp;&ndash; se zato ne konča, ko kr&scaron;čenec ali birmanec odraste, ampak se nadaljuje do konca življenja. &nbsp; Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila&nbsp;&scaron;panska&nbsp;izdaja Aleteie.&nbsp;Prevedla in priredila&nbsp;Jasmina Rihar. &nbsp; Povezava: Služba botrov KRST pomeni ODLOČITEV, da bomo živeli kot nas uči JEZUS KRISTUS, z besedo in zgledom! JEZUS KRISTUS je za nas merilo, KAJ JE PRAV IN NAROBE, kaj je DOBRO in kaj je SLABO. JEZUS je na&scaron; UČITELJ ljubezni do Boga in do bližnjega. JEZUS je na&scaron; voditelj do ZEMELJSKE in NEBE&Scaron;KE SREČE! KAJ JE SV. KRST Rojstvo otroka je velik dar. Bog je star&scaron;em dal možnost, da so njegovi sodelavci pri največjem čudežu začetku novega življenja. Zaupal jim je otroka, da skrbijo zanj. Zaupal jim je tudi veliko nalogo, da ga pripravijo za življenje. Naloga star&scaron;ev pa ni samo v tem, da otroka pripravijo za življenje na zemlji, naloga je predvsem v tem, da ga pripravijo za večno življenje v nebesih. V zavesti te obdarovanosti in poslanstva, ki ga imajo star&scaron;i, je krst postavitev otroka v odnos z Bogom, v katerem otrok postane božji otrok. S krstom se začne njegova pot skozi življenje na tem svetu v božje naročje na onem svetu. Star&scaron;i niso več sami v skrbi za otroka, ampak lahko računajo na Božjo pomoč. Če gledamo na krst v tej luči, krst nikakor ne more biti le dogodek enega dneva, samo običaj, kateremu so sledili na&scaron;i predniki in mu sledimo v spo&scaron;tovanju njihove dedi&scaron;čine. Krst je izbira načina življenja, ki je neprestano prepleteno z Bogom, je izbira življenja, v katerega je vtkana misel na Boga z namenom, da Bogu služimo, hodimo za njim in spolnjujemo njegovo voljo. OBLJUBA&nbsp; PRI&nbsp; KRSTU Na začetku krstnega obreda krstitelj vpra&scaron;a star&scaron;e: Ali se zavedate dolžnosti da ga boste vzgajali v veri, da bo spolnjeval božje zapovedi in da bo ljubil Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus? Ne gre samo za obljubo. Gre za dolžnost, ki izhaja iz same podelitve zakramenta. Iz tega izhaja, da je verska vzgoja naloga star&scaron;ev. Ne župnik, ne veroučitelj, ne &scaron;ola, star&scaron;i so dolžni otroka vzgajato v veri. Te naloge ne bodo opravili samo s tem, da pripeljejo otroka k verouku. Veroučna &scaron;ola jim je pri tem v pomoč, vendar dolžnost star&scaron;ev je, da otroka naučijo moliti, da ga seznanijo z Jezusovim življenjem in njegovim naukom, pomenom besed ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Dolžnost star&scaron;ev je, da pomagajo otroku iskati odgovore na njegovih ne&scaron;teto &quot;zakaj?&quot;! Morda bodo morali zaradi tega kaj spremeniti tudi v svojem življenju pogum, je vredno. Z vzgojo morajo začneti v otrokovi najnežnej&scaron;i mladosti in ne &scaron;ele takrat, ko začne otrok hoditi v &scaron;olo. Ko katehet dobi k verouku otroka, ki se ne zna niti pokrižati, ve da je že vse zamujeno. CILJI VERSKE VZGOJE Duhovnik bi lahko star&scaron;e, ki zaprosijo za krst otroka vpra&scaron;al: Hočete, da bi bil va&scaron; otrok kr&scaron;čen, ali hočete, da bi va&scaron; otrok postal kristjan? Gre za bistveno razliko: ali hočejo star&scaron;i samo opraviti obred ali hočejo tudi naprej skrbeti za kr&scaron;čansko oblikovanje svojih otrok. Za vsako dejanje je modro vedeti, kaj bi z njim radi dosegli. Gotovo bo vsebina krsta zelo osiroma&scaron;ena, če je namen star&scaron;ev samo opraviti obred. Krst ima pravi smisel &scaron;ele takrat, ko je želja star&scaron;ev, da njihov otrok postane kristjan, človek ki veruje v Boga, ki je z Bogom tudi osebno povezan. Verovati v Boga ne pomeni samo priznavati, da Bog obstaja. Verovati pomeni: častiti Boga, zaupati Bogu, služiti Bogu in bližnjemu. Zato tudi verska vzgoja navaja k tem dejavnostim in držam. Zato vzgajati v veri pomeni: Navajati na ča&scaron;čenje Boga, vzgojiti zavest, da smo Bogu dolžni izkazovati čast in ljubiti bližnje, se učiti načinov kako to naredimo (molitev, bogoslužje, spo&scaron;tovanje star&scaron;ev in vseh ljudi, sodelovati v dobrem in deliti s potrebnimi...) Zaupati Bogu in spolnjevati božje zapovedi je resnična pot do sreče. Spoznati je treba, da je Bog dober in me ljubi, tudi ko dopu&scaron;ča različne preizku&scaron;nje. Navajati na služenje Bogu pomeni vedno znova pomisliti, kaj Bog pričakuje od mene, kak&scaron;no poslanstvo mi daje, in svoje življenje usmeriti v izpolnjevanje tega poslanstva. Ob spoznanju lastnih omejitev pa vera pomeni iskanje Božje pomoči, ki smo je deležni s prejemanjem zakramentov, v tesni povezanosti z njim in v izročanju Božjemu usmiljenju, ki tudi na&scaron;a napačna dejanja popravi. ELEMENTI VERSKE VZGOJE Zavest odgovornosti. Izhodi&scaron;če za pravo kr&scaron;čansko vzgojo je, da star&scaron;i pridete do spoznanja: otroka moram vzgojiti za Boga. To boste dosegli z molitvojo, premi&scaron;ljevanjem in odnosom do Boga, ki vključuje služenje. Izročati otroka Bogu. Star&scaron;i ste v skrbeh za otrokovo prihodnost. Otroka boste lažje usmerjali na pravo pot, sebe pa razbremenili, če ga boste izročali v Božje varstvo. Klicati blagoslov. Ko star&scaron;i pestujete otroka, ga polagate v posteljo, ga hranite, ga obenem &scaron;e blagoslavljajte, pokrižajte, molite zanj. Tako boste ustvarjali vez med Bogom in otrokom. Učiti moliti, častiti in ljubiti Boga. Že majhnega otroka učite, da so bo pogovarjal z Bogom, učite jih preprostih molitev (naučenih in osebno oblikovanih). Ko pride otrok k verouku se že mora znati pokrižati in zmoliti osnovne molitve (Očena&scaron;, Zdrava Marija, Sveti angel) Pripeljati v cerkev. Tudi če so majhni otroci nemirni, jih pripeljite v cerkev. Naj postane domač v tem prostoru. Božja navzočnost tudi nanj pozitivno vpliva. Govoriti o Bogu. Otroku povejte čim več, kar veste o Bogu, Pri tem uporabljajte preproste predstave, primerne otrokovi starosti. Otroka neprestano opozarjajte na božjo dobroto. Navajati na sodelovanje v občestvu. Čim je otrok dovolj star, ga vključite v primerno obliko sodelovanja v župniji. Poznati vzore življenje svetnikov, zlasti zavetnika. Otroku star&scaron;i velikokrat pripovedujte življenjsko zgodbo njegovega nebe&scaron;kega zavetnika in ga spodbujajte, da ga bo posnemal. KAKO UREDITI VSE POTREBNO ZA KRST Pravočasno. Na krst naj se star&scaron;i pripravljajo že v času nosečnosti. Tudi pripravo na krst v župniji lahko opravijo že v tem času. Kmalu po rojstvu, naj predvidijo kdaj bi lahko bil krst in se pozanimajo kak&scaron;na je praksa kr&scaron;čevanja v njihovi župniji. Izbira imena. Na krst naj star&scaron;i razmi&scaron;ljajo tudi pri izbiri imena svojega otroka. Izbira imena pomeni tudi izbiro zavetnika - svetnika po katerem nosi ime in je poseben za&scaron;čitnik in vzornik otroku. Če izberejo ime, ki ni svetni&scaron;ko, naj poleg tega imena dodajo &scaron;e krstno ime, ki je ime svetnika. Botri. Star&scaron;i otroku izberejo botra ali botro, lahko pa botra in botro. Boter naj pri župniku župnije v kateri živi pridobi mandat (potrdilo) za opravljanje botrske službe in to potrdilo (postavitve v službo botra) prinese župniku - krstitelju. Pri izbiri botra naj upo&scaron;tevajo, da mora biti boter aktiven kristjan (hodi redno k sveti ma&scaron;i, gre vsaj za večje praznike k sveti spovedi in prejema sveto obhajilo). To predpostavlja, da je boter prejel sv. krst, obhajilo in birmo, da je star več kot &scaron;estnajst let in če je poročen, mora biti poročen cerkveno. Ne nadlegujte župnika z izjemami, saj župnik ni pisal zakonov in jih tudi spreminjati ne more. Bližnja priprava. Pred krstom je obvezna priprava star&scaron;ev in botrov na krst otroka. Pri župniku naj se star&scaron;i pozanimajo o obliki in terminih priprave. Priprava je lahko že pred rojstvom. V župniji Grosuplje se kak&scaron;en mesec pred krstom star&scaron;i oglasite v pisarni, da se vpi&scaron;ejo vsi potrebni podatki. Če imate družinsko knjižico (tisti, ki ste cerkveno poročeni) jo prinesite s seboj! Skupna priprava pa je na četrtek pred krstom ob 19. (poleti ob 20.) uri. Sveča in belo oblačilo sta dva simbola, ki ju uporabljamo pri krstu. Dobite jih v specializirani trgovini ali pri župniku. Župnijska skupnost. Načeloma naj bo krst v domači župniji, to je v župniji, kjer družina biva. Tam naj bi bila družina tudi vključena v župnijsko občestvo, ki s krstom sprejme novega člana.http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/623<![CDATA[služba botrov]]>